« back to the search result list(pl)  
1,2,3-TRICHLOROPROPANICSC: 0683 (Listopad 2016)
Trichlorek allilu
Trichlorohydryna glicerolu
Trichloropropan
TCP
CAS #: 96-18-4
UN #: 2810
EINECS #: 202-486-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 73°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z metalami.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 73°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie. Uczucie mrowienia.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku podrażnienia skóry. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Ból głowy. Wymioty. Biegunka. Uczucie senności. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Działa drażniąco na oczy
Może powodować raka.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może powodować uszkodzenie wątroby i nerek.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z sproszkowanymi metalami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
1,2,3-TRICHLOROPROPAN ICSC: 0683
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z niektórymi sproszkowanymi metalami.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. 

Wzór chemiczny: C3H5Cl3 / CH2ClCHClCH2Cl
Masa cząsteczkowa: 147.4
Temperatura wrzenia: 156°C
Temperatura topnienia: -14°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.39
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 0.18 (bardzo słaba)
Prężność par, kPa at 20°C: 0.29
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 73°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 304°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.2-12.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.27  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i górne drogi oddechowe. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. Substancja może szkodliwie działać na wątrobę i nerki w wysokich stężeniach.(,) Co może spowodować uszkodzenia tkanek. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.005 ppm.
TLV: A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na zanieczyszczenie wód gruntowych. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-60-20/21/22; S: 53-45; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018