« back to the search result list(pl)  
ETANOLAN SODUICSC: 0674 (Październik 2002)
Etylan sodu
Etoksylan sodu
CAS #: 141-52-6
EINECS #: 205-487-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wodą.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.    NIE stosować wody. Użyć suchy proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować wodnych środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Rozsypaną substancję zmieść do hermetycznych, suchych pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne. 
ETANOLAN SODU ICSC: 0674
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY DO ŻÓLTEGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C2H5ONa
Masa cząsteczkowa: 68.05
 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja żrąca. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, C; R: 11-14-34; S: (1/2)-8-16-26-43-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018