« back to the search result list(pl)  
PROP-2-YN-1-OLICSC: 0673 (Listopad 1997)
Alkohol propagrilowy
CAS #: 107-19-7
UN #: 2929
EINECS #: 203-471-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 33°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 33°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. 
Oczy Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
PROP-2-YN-1-OL ICSC: 0673
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji pod wpływem ciepła, utleniaczy, nadtlenków i światła. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) Działa niszcząco na wiele tworzyw sztucznych.(,) 

Wzór chemiczny: C3H4O / CHCCH2OH
Masa cząsteczkowa: 56.1
Temperatura wrzenia: 114°C
Temperatura topnienia: -48 - -52°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.97
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 1.54
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.93
Temperatura zapłonu: 33°C c.c.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.4-70 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Pary działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na wątrobę i nerki.(,) Co może spowodować zaburzenia czynnościowe. Narażenie na substancję w stężeniach przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1 ppm.
TLV: (skin).
MAK: 4.7 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Vapours are uninhibited and may polymerize, blocking valves and vents. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 10-23/24/25-34-51/53; S: (1/2)-26-28-36-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018