« back to the search result list(pl)  
MANGANIAN(VII) POTASUICSC: 0672 (Listopad 2016)
Sól potasowa kwasu manganowego (VII)
CAS #: 7722-64-7
UN #: 1490
EINECS #: 231-760-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami palnymi lub czynnikami redukującymi.  NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.  Unikać wdychania pyłu. Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Biegunka. Nudności. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. W ciągu kilku minut po spożyciu, można wypić małą szklankę wody. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circlecorrexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może intensyfikować pożar; utleniacz.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami oraz sproszkowanymi metalami. W zamykanym pojemniku. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
MANGANIAN(VII) POTASU ICSC: 0672
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
DARK PURPLE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych gazów, I i drażniących dymów. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z sproszkowanymi metalami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. 

Wzór chemiczny: KMnO4
Masa cząsteczkowa: 158
Rozkłada się w temp.240
Gęstość : 2.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 6.4 (umiarkowana)
Prężność par w temp.20°C: nieistotna
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.73 (wartość obliczona) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie pyłu może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może zostać osiagnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na płuca.(,) Co może być przyczyną zapalenia oskrzeli i zapalenia płuc. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Mn, frakcja respirabilna): 0.02 mg/m3, jako TWA; (as Mn, frakcja inhalacyjna): 0.1 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
EU-OEL: (jako Mn, frakcja wdychalna): 0.2 mg/m3 jako TWA.
EU-OEL: (jako Mn, frakcja respirabilna): 0.05 mg/m3 jako TWA.
MAK: (w przeliczeniu na Mn, frakcja wdychalna): 0.2 mg/m3; (w przeliczeniu na Mn, frakcja respirabilna): 0.02 mg/m3; peak limitation category: II(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C; (DFG 2016) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, Xn, N; R: 8-22-50/53; S: (2)-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018