« back to the search result list(pl)  
CYJANEK POTASUICSC: 0671 (Maj 2018)
Sól potasowa kwasu cyjanowodorowego
CAS #: 151-50-8
UN #: 1680
EINECS #: 205-792-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzy łatwopalny gaz. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        NIE stosować wodnych środków gaśniczych. NIE stosować wody. NIE stosować ditlenku węgla. W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! PIERWSZA POMOC: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Nudności. Zawroty głowy. Senność. Ból gardła. Ból głowy. Dezorientacja. Osłabienie. Skrócony oddech (zadyszka). Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . Patrz: Adnotacje. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Nudności. Wymioty. Biegunka. Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. W razie potrzeby podać tlen. NIE stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Rozsypaną substancję zmieść do suchych, szczelnych, oznakowanych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zneutralizować roztworem podchlorynu sodu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxicenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na skórę i oczy
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami, żywnością i karmą dla zwierząt, ditlenkiem węgla oraz produktami zawierającymi wodę. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
CYJANEK POTASU ICSC: 0671
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY LUB SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJĄCA POD INNYMI POSTACIAMI O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. W STANIE SUCHYM: BEZWONNA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
SzybkoRozkłada się w kontakcie z kwasami.(,) PowoliRozkłada się w kontakcie z wodą lub wilgocią.(,) Co powoduje wytwarzanie cyjanowodoru (patrz: ICSC 0492). To generuje zagrożenie zatruciem. Roztwór wodny jest zasadą o średniej mocy. 

Wzór chemiczny: KCN
Masa cząsteczkowa: 65.1
Temperatura wrzenia: 1625°C
Temperatura topnienia: 634°C
Gęstość : 1.52 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.25°C: 716 (freely soluble) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na oddychanie komórkowe.(,) Co może spowodować drgawki i utratę przytomności. Narażenie może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na tarczycę.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV: (ceiling value):.
TLVSTEL1 5 mg/m3.
(skin).
EU-OEL: 1 mg/m3 jako TWA; 5 mg/m3 jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Never work alone in an area if hydrogen cyanide exposure is possible.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018