« back to the search result list(pl)  
FTALODINITRYLICSC: 0670 (Październik 2004)
Dinitryl kwasu ftalowego
1,2-Benzenodikarbonitryl
1,2-Dicyjanobenzen
o-Benzenodinitryl
CAS #: 91-15-6
UN #: 3276
EINECS #: 202-044-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla, pianę gaśniczą.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Wymioty. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Wymioty. Drgawki. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
FTALODINITRYL ICSC: 0670
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTY KRYSTALICZNY PROSZEK O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym cyjanku. Spalanie substancji powoduje wydzielanie się tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C8H4N2 / C6H4(CN)2
Masa cząsteczkowa: 128.1
Temperatura wrzenia: 304.5°C
Temperatura topnienia: 141°C
Gęstość : 1.24 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.06
Prężność par, Pa w temp.20°C: 4
Temperatura zapłonu: 162°C
Temperatura samozapłonu: >580°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.58  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 1 mg/m3, jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018