« back to the search result list(pl)  
CYJANEK JODUICSC: 0662 (Kwiecień 2005)
Jodek cyjanu
CAS #: 506-78-5
UN #: 1588
EINECS #: 208-053-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Ból głowy. Dezorientacja. Osłabienie. Skrócony oddech (zadyszka). Drgawki. Utrata przytomności. Patrz: Adnotacje.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Nudności. Wymioty. Biegunka. Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Wymioty wywoływać w rękawicach ochronnych. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. NIE stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. W razie potrzeby podać tlen. Zwrócić się o pomoc medyczną . Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
CYJANEK JODU ICSC: 0662
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z kwasami, zasadami, amoniakiem lub alkoholami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym cyjanowodoru. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym cyjanowodoru. (W)wchodzi w reakcję z ditlenkiem węgla.(,) Co powoduje wytwarzanie cyjanowodoru. Powoli (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie cyjanowodoru. 

Wzór chemiczny: CNI
Masa cząsteczkowa: 152.9
Temperatura topnienia: 146-147°C
Gęstość : 2.84 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: wolno reaguje z wodą
Prężność par, Pa w temp.25.2°C: 130
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.54  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na oddychanie komórkowe.(,) Co może spowodować drgawki i utratę przytomności. Narażenie może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na tarczycę.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.01 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 26/27/28-32-50/53; S: (1/2)-7-28-29-45-60-61; Nota: A 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018