« back to the search result list(pl)  
HYDROKSYLAMINAICSC: 0661 (Listopad 2019)
Oksamonium
CAS #: 7803-49-8
EINECS #: 232-259-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko wybuchu podczas silnego ogrzewania. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wieloma substancjami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.    Użyć dużych ilości wody, pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Zawroty głowy. Ból głowy. Zasinienie warg, paznokci i skóry. Skrócony oddech (zadyszka). Osłabienie.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Objawy narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. W razie potrzeby podać tlen. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do niemetalowych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

explcorrexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Materiały wybuchowe niestabilne
Może powodować korozję metali.
Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Podejrzewa się, że powoduje raka
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować uszkodzenie krwi.
Może powodować uszkodzenie krwi w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
HYDROKSYLAMINA ICSC: 0661
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SUBSTANCJA WYSOCE HIGROSKOPIJNA, WYSTĘPUJE JAKO BIAŁE IGŁY LUB PŁATKI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania powyżej 70°C lub pod wpływem otwartego ognia. Rozkłada się szybko w temperaturze pokojowej, zwłaszcza w obecności wilgoci i ditlenku węgla i gwałtownie podczas ogrzewania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami, metalami, takimi jak silnie rozdrobniony cynk, niektórymi tlenkami metali, siarczanem miedzi(II) oraz chlorkami fosforu.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: H3NO / NH2OH
Masa cząsteczkowa: 33.0
Rozkłada się w temp.<70
Temperatura topnienia: 33°C
Gęstość : 1.2 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: freely soluble
Prężność par, kPa at 47°C: 1.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: wybucha w temp. 129°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną tworzenia methemoglobiny i w konsekwencji niedokrwistości. Nowotwory wykryte u zwierząt doświadczalnych, mogą nie mieć odniesienia do ludzi. 


Normatywy Higieniczne
MAK działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Decomposition during storage may cause a build-up of pressure in the container.
This substance is usually commercially available as a solution.
See ICSCs 709 and 1747. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
H200; H290; H302; H312; H315; H318; H317; H335; H351; H373; H400 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018