« back to the search result list(pl)  
TRIFLUOREK CHLORUICSC: 0656 (Wrzesień 1997)
Fluorek chloru
Chlorotrifluorek
CAS #: 7790-91-2
UN #: 1749
EINECS #: 232-230-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wodą lub materiałami organicznymi.  NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi. NIE dopuszczać do kontaktu z wodą.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból gardła. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Poważne oparzenia skóry. Ból. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia. Utrata wzroku.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletna odzież ochronna z samodzielnym aparatem oddechowym, SZCZEGÓLNIE POLECANA JAKO SKUTECZNA w przypadku trifluorku chloru. Wentylacja. Jeżeli to możliwe, odciąć dopływ gazu. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 5.1 i 8 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością, karmą dla zwierząt i materiałami palnymi. 
TRIFLUOREK CHLORU ICSC: 0656
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
PRAWIE BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 220°C .(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów chloru i związków fluoru. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą oraz szkłem.(,) (W)wchodzi w reakcję z wszystkimi rodzajami tworzyw sztucznych, gumy i żywic, z wyjątkiem wysoce fluorowanych polimerów.(,) Większość materiałów palnych samorzutnie zapala się w kontakcie z tą substancją. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z materiałami utleniajacymi się, metalami oraz tlenkami metali.(,) W kontakcie z materiałami organicznymi powoduje wybuch. W kontakcie z kwasami powoduje emisję wysoce toksycznych dymów. 

Wzór chemiczny: ClF3
Masa cząsteczkowa: 92.5
Temperatura wrzenia: 12°C
Temperatura topnienia: -76°C
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.18  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-STEL1 0.1 ppm 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Thorough flushing with an inert gas should precede any opening of apparatus that has contained chlorine trifluoride.
Reaguje gwałtownie z czynnikami gaśniczymi, takimi jak woda.
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność.
NIE rozpylać wody na nieszczelną butlę/cylinder (ryzyko korozji).
See ICSC 0283. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018