« back to the search result list(pl)  
METAKRYLONITRYLICSC: 0652 (Październik 2005)
Metyloakrylonitryl
2-Metylo-2-propenonitryl
2-Cyjanopropen
Izopropenylonitryl
CAS #: 126-98-7
UN #: 3079 (stabilizowany)
EINECS #: 204-817-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  Użyć pianę odporną na alkohol. Użyć suchy proszek gaśniczy. Użyć ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Dezorientacja. Osłabienie. Skrócony oddech (zadyszka). Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Wymioty wywoływać w rękawicach ochronnych. NIE stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. W razie potrzeby podać tlen. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
METAKRYLONITRYL ICSC: 0652
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. Pary substancji nie są inhibitowane i mogą polimeryzować, co może spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może gwałtownie ulegać polimeryzacji pod wpływem kwasów, zasad i światła. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym cyjanków i tlenków azotu. 

Wzór chemiczny: C4H5N
Masa cząsteczkowa: 67.1
Temperatura wrzenia: 90.3°C
Temperatura topnienia: -35.8°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.8
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: umiarkowana
Prężność par, kPa at 25°C: 8.66
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.3
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.17
Temperatura zapłonu: 1.1°C c.c.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2-6.8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.68  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Pary działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na oddychanie komórkowe.(,) Co może spowodować drgawki i utratę przytomności. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1 ppm.
TLV: (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The commercial product contains 50 ppm hydroquinone monoethyl ether as a stabilizer.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Use same antidotes as in the case of cyanide poisoning. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, T; R: 11-23/24/25-43; S: (1/2)-9-16-18-29-45; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018