« back to the search result list(pl)  
FTALAN DICYKLOHEKSYLUICSC: 0651 (Październik 2005)
Ester dicykloheksylowy kwasu ftalowego
Ester dicykloheksylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego
CAS #: 84-61-7
EINECS #: 201-545-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z kwasami oraz zasadami. 
OPAKOWANIE
 
FTALAN DICYKLOHEKSYLU ICSC: 0651
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z kwasami oraz zasadami.(,) Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. 

Wzór chemiczny: C20H26O4 / C6H4(CO2C6H11)2
Masa cząsteczkowa: 330.4
Temperatura wrzenia w 0.5kPa: 222-228°C
Temperatura topnienia: 66°C
Gęstość : 1.4 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par w temp.25°C: nieistotna
Temperatura zapłonu: 180-190°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 5.6 (wartość obliczona) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018