« back to the search result list(pl)  
1-CYJANOGUANIDYNAICSC: 0650 (Marzec 1998)
Dicyjanodiamid
Cyjanoguanidyna
CAS #: 461-58-5
EINECS #: 207-312-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie     Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami. 
OPAKOWANIE
 
1-CYJANOGUANIDYNA ICSC: 0650
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym amoniaku (patrz: ICSC 0414). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, takimi jak azotan amonowy.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z kwasami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym cyjanowodoru. Patrz: ICSC 0492. 

Wzór chemiczny: NH2(NH)CNHCN / C2H4N4
Masa cząsteczkowa: 84.1
Temperatura topnienia: 211°C
Gęstość : 1.4 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 4.13
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.5 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
In solution the substance decomposes above 80°C yielding ammonia (see ICSC 0414). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018