« back to the search result list(pl)  
4-HYDROKSY-4-METYLOPENTAN-2-ONICSC: 0647 (Kwiecień 2005)
4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon
Alkohol diacetonowy
4-Hydroksy-2-keto-4-metylopentan
CAS #: 123-42-2
UN #: 1148
EINECS #: 204-626-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. Patrz: Adnotacje.  W temperaturze powyżej 58°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Patrz: Adnotacje  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 58°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Suchość skóry. MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ!  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać obojętnym absorbentem. Pozostałość ostrożnie zebrać. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z kwasami, zasadami, aminami oraz utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
4-HYDROKSY-4-METYLOPENTAN-2-ON ICSC: 0647
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania lub spalenia lub w kontakcie z kwasami, zasadami i aminami. Co powoduje wytwarzanie acetonu, I i alkoholu mezytylowego. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: C6H12O2 / (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Masa cząsteczkowa: 116.2
Temperatura wrzenia: 169-171°C
Temperatura topnienia: -47°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.93
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 0.108
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0048
Temperatura zapłonu: 58°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 640°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-6.9
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.14 - 1.03 (wartość obliczona) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 50 ppm.
MAK: 96 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: I(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
This card is only valid for the pure substance.
The technical product may contain up to 5% acetone (see ICSC 0087), resulting in high flammability.
Other UN Classification for technical product: UN hazard class 3, UN pack group II. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi; R: 36; S: (2)-24/25 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018