« back to the search result list(pl)  
2-CHLOROACETAMIDICSC: 0640 (Kwiecień 2007)
alfa-Chloroacetamid
Chloroacetamid
2-Chloroetanoamid
CAS #: 79-07-2
UN #: 2811
EINECS #: 201-174-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu.
Powoduje łagodne podrażnienie oczu.
Powoduje podrażnienie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Wentylacja podłogowa. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
2-CHLOROACETAMID ICSC: 0640
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE DO ŻÓŁTYCH KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu i chloru. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, mocnymi środkami redukującymi, mocnymi kwasami oraz mocnymi zasadami.(,) 

Wzór chemiczny: C2H4ClNO / ClCH2CONH2
Masa cząsteczkowa: 93.5
Rozkłada się w temp.225
Temperatura topnienia: 120°C
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 98
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.007
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 170°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.53  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu w niebezpiecznych ilościach po spożyciu. Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
MAK wchłania się przez skórę (H); MAK działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 25-43-62; S: (1/2)-22-36/37-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018