« back to the search result list(pl)  
4,4'-(PROPANO-2,2-DIYLO)DIFENOLICSC: 0634 (Czerwiec 2011)
Bisfenol A
4,4'-(1-Metyloetylideno)bisfenol
4,4'-Izopropylidenodifenol
BPA
CAS #: 80-05-7
EINECS #: 201-245-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

Patrz: SKUTKI DŁUGOTRWAŁEGO LUB POWTARZANEGO NARAŻENIA. ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. W razie złego samopoczucia, zasięgnąć porady medycznej. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
UWAGA
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z bezwodnikami kwasowymi, chlorkami kwasowymi, silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
4,4'-(PROPANO-2,2-DIYLO)DIFENOL ICSC: 0634
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY PŁATKI LUB PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z bezwodnikami kwasowymi, chlorkami kwasowymi oraz mocnymi zasadami.(,) To generuje ciepło iryzyko wzrostu ciśnienia wybuchu . 

Wzór chemiczny: C15H16O2 / (CH3)2C(C6H4OH)2
Masa cząsteczkowa: 228.3
Temperatura wrzenia w 1.7kPa: 250-252°C
Temperatura topnienia: 150-157°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 0.03 (bardzo słaba)
Prężność par, Pa w temp.25°C: (nieistotna)
Temperatura zapłonu: 227°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 510-570°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.32  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak uciażliwe stężenie pyłu w powietrzu może być szybko osiągnięte podczas rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową i nadwrażliwość na światło. Substancja może działać na górne drogi oddechowe.(,) Spożycie substancji może mieć wpływ na wątrobę i nerki. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja wdychalna): 5 mg/m3; peak limitation category: I(1); fotouczulająca (SP); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: (frakcja wdychalna): 2 mg/m3 jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
The substance is absorbed through the skin but no toxic effects were reported (2011) 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 37-41-43-52-62; S: (2)-26-36/37-39-46-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018