« back to the search result list(pl)  
TLENOFLUOREK WĘGLAICSC: 0633 (Listopad 2003)
Fluorek karbonylu
Difluoroformaldehyd
Fluorofosgen
CAS #: 353-50-4
UN #: 2417
EINECS #: 206-534-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Ból gardła. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
TLENOFLUOREK WĘGLA ICSC: 0633
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY HIGROSKOPIJNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w temp. 450-490°C.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów. (W)wchodzi w reakcję z wodą oraz wilgocią powietrza.(,) 

Wzór chemiczny: COF2
Masa cząsteczkowa: 66.0
Temperatura wrzenia: -83°C
Temperatura topnienia: -114°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.39 (-190°C)
Gęstość (gazu): 2.89 g/l
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.3  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie gazu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie wysokich stężeń może spowodować obrzęk płuc. Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm; TLV-STEL1 5 ppm 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The compound decomposes in the body to hydrogen fluoride, see ICSC 0283 Hydrogen fluoride.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018