« back to the search result list(pl)  
FOSFOR BIAŁYICSC: 0628 (Kwiecień 2004)
Fosfor żółty
CAS #: 12185-10-3
UN #: 1381
EINECS #: 231-768-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. Patrz: Adnotacje. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi. NIE dopuszczać do kontaktu z powietrzem. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi, halogenami, siarką i mocnymi zasadami.    Użyć rozproszone prądy wodne, mokry piasek.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła. Utrata przytomności. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Patrz: Adnotacje. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Utrata wzroku. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zapewnić odpoczynek. Wymioty wywoływać w rękawicach ochronnych. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Zmieść rozsypaną substancję do pojemników. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać mokrym piaskiem lub ziemią. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.2; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W wodzie. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
FOSFOR BIAŁY ICSC: 0628
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE DO ŻÓŁTEGO, PRZEZROCZYSTE, KRYSTALICZNE CIAŁO STAŁE O WOSKOWATYM WYGLĄDZIE. STAJE SIĘ CIEMNA POD WPŁYWEM ŚWIATŁA. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
S(s)ubstancja może ulec samoistnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków fosforu. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami, halogenami oraz siarką.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznego gazu (fosfiny). 

Wzór chemiczny: P4
Masa cząsteczkowa: 123.88
Temperatura topnienia: 44°C
Gęstość : 1.83 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.0003
Prężność par, Pa w temp.20°C: 3.5
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.42
Temperatura zapłonu: < 20°C
Temperatura samozapłonu: 30°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na nerki i wątrobę.(,) Narażenie może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na kości.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.1 mg/m3, jako TWA.
MAK: (frakcja wdychalna): 0.01 mg/m3; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
May re-ignite itself after fire is extinguished.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, T+, C, N; R: 17-26/28-35-50; S: (1/2)-5-26-38-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018