« back to the search result list(pl)  
2,2'-OKSYBISETANOLICSC: 0619 (Listopad 2007)
Glikol dietylenowy
2,2'-Oksydietanol
Diglikol etylenowy
Eter 2,2'-dihydroksyetylowy
3-Oksypentano-1,5-diol
CAS #: 111-46-6
EINECS #: 203-872-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Biegunka. Zawroty głowy. Uczucie senności. Dezorientacja. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Wypłukać usta. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje uszkodzenie nerek w następstwie spożycia.
Może powodować senność i zawroty głowy. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
2,2'-OKSYBISETANOL ICSC: 0619
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNA BEZBARWNA LEPKA HIGROSKOPIJNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych.(,) 

Wzór chemiczny: C4H10O3 / (CH2CH2OH)2O
Masa cząsteczkowa: 106.1
Temperatura wrzenia: 245°C
Temperatura topnienia: -6.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.12
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.20°C: 2.7
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.7
Temperatura zapłonu: 124°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 229°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.6-10.8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.47  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na nerki.(,) Co może spowodować zaburzenia czynności nerek. Spożycie może mieć wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i wątrobę. Spożycie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
MAK: 44 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 22; S: (2)-46 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018