« back to the search result list(pl)  
2,2'-IMINODIETANOLICSC: 0618 (Październik 2002)
Dietanoloamina
DEA
2,2'-Dihydroksydietyloamina
CAS #: 111-42-2
EINECS #: 203-868-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . Zapewnić odpoczynek. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz kwasami. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
 
2,2'-IMINODIETANOL ICSC: 0618
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY LUB BEZBARWNA, LEPKA, HIGROSKOPIJNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Roztwór wodny jest zasadą o średniej mocy. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami.(,) Działa niszcząco na miedź, cynk, aluminium i ich stopy.(,) 

Wzór chemiczny: C4H11NO2 / (CH2CH2OH)2NH
Masa cząsteczkowa: 105.2
Temperatura wrzenia: 269°C
Temperatura topnienia: 28°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.09 (ciecz)
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Prężność par, Pa w temp.20°C: <1
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.65
Temperatura zapłonu: 134 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 662°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.7-9.8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.43  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na wątrobę i nerki.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV: 1 mg/m3, jako TWA; (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: (frakcja wdychalna): 1 mg/m3; peak limitation category: I(1); wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 22-38-41-48/22; S: (2)-26-36/37/39-46 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018