« back to the search result list(pl)  
ASFALTICSC: 0612 (Październik 2004)
Masa bitumiczna
CAS #: 8052-42-4
UN #: 1999
EINECS #: 232-490-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.        Użyć suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla, pianę gaśniczą. NIE stosować wody.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację. Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować termoizolacyjne rękawice do pracy ze stopionym produktem. Stosować odzież ochronną.  Spłukać dużą ilością wody, NIE zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Pozwolić zastygnąć. Zmieść rozsypaną substancję do pojemników. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
ASFALT ICSC: 0612
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CIEMNOBRĄZOWE LUB CZARNE CIAŁO STAŁE. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 


Temperatura wrzenia: >300°C
Temperatura topnienia: 54-173°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.0-1.18
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura zapłonu: >200°C c.c.
Temperatura samozapłonu: ~400°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie dymów. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Rozgrzana - może spowodować oparzenia. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Dymy tej substancji są prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.5 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB.
MAK: 1.5 mg/m3; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018