« back to the search result list(pl)  
BROMOETENICSC: 0597 (Kwiecień 2017)
Bromoetylen
Bromek winylu
Monobromoetylen
CAS #: 593-60-2
UN #: 1085
EINECS #: 209-800-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Zaburzenia koordynacji ruchów. Apatia. Nudności. Wymioty.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. Dym usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Może powodować raka. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE przechowywać razem z utleniaczami. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
 
BROMOETEN ICSC: 0597
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ LUB SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów. Substancja polimeryzuje pod wpływem ciepła i światła. 

Wzór chemiczny: C2H3Br / CH2=CHBr
Masa cząsteczkowa: 106.96
Temperatura wrzenia: 15.6°C
Temperatura topnienia: -139.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.49
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 20°C: 119
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.7
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 530°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 9-15
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.57  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.5 ppm.
TLV: A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
EU-OEL: 4.4 mg/m3, 1 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, T; R: 45-12; S: 53-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018