« back to the search result list(pl)  
TRICHLORFONICSC: 0585 (Sierpień 1997)
Dimetylo-2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian
Trichlorofen
Ester dimetylowy kwasu (2,2,2-Trichloro-1-hydroksyetylo)fosfonowego
Chlorofos
CAS #: 52-68-6
UN #: 2783
EINECS #: 200-149-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! UNIKAĆ KONTAKTU W CZASIE CIĄŻY! UNIKAĆ NARAŻENIA MŁODOCIANYCH I DZIECI! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Pocenie się. Nudności. Wymioty. Zawroty głowy. Zwężenie źrenic, skurcze mięśni, nadmierne ślinienie się. Trudności w oddychaniu. Drgawki. Utrata przytomności. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Zwężenie źrenicy. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Osłabienie. Bóle skurczowe brzucha. Biegunka. Zwężenie źrenic. Skurcze mięśni. Nadmierne wydzielanie śliny. Trudności w oddychaniu. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
TRICHLORFON ICSC: 0585
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z kwasami i zasadami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Działa niszcząco na wiele metali.(,) 

Wzór chemiczny: C4H8Cl3O4P
Masa cząsteczkowa: 257.4
Temperatura topnienia: 83-84°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.73
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 15.4
Prężność par, Pa w temp.20°C: <0.01
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.48  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy poprzez hamowanie aktywności cholinesterazy.(,) Co może spowodować drgawki, niewydolność oddechową i śmierć. Inhibitor cholinesterazy. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na układ nerwowy.(,) Inhibitor cholinesterazy. Możliwość wystąpienia skutków skumulowanych. Patrz Narażenie Ostre/Objawy 


Normatywy Higieniczne
TLV: (inhalable fraction and vapour): 0.1 mg/m3, jako TWA; (DSEN); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na pszczoły i ryby. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
The symptoms of acute intoxication do not become manifest until some hours have passed.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Zalecenia w karcie dotyczą czystej postaci substancji.
Preparaty handlowe są często mieszaninami, w tym zanieczyszczeń, rozpuszczalników lub innych czynników, które modyfikują własności toksyczne i fizykochemiczne. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 22-43-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018