« back to the search result list(pl)  
FOSFORAN(V) TRIBUTYLUICSC: 0584 (Październik 2005)
Fosforan (V) tri-n-butylu
Ester tributylowy kwasu fosforowego (V)
CAS #: 126-73-8
EINECS #: 204-800-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Nudności. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych nieplastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z zasadami oraz silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
FOSFORAN(V) TRIBUTYLU ICSC: 0584
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA BEZWONNA LEPKA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków fosforu. (W)wchodzi w reakcję z ciepłą wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie żrącego kwasu fosforowego, I i butanolu. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) (W)wchodzi w reakcję z zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C12H27O4P / (C4H9)3PO4
Masa cząsteczkowa: 266.3
Rozkłada się w temp.289
Temperatura topnienia: <-80°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.98
Rozpuszczalność w wodzie: słaba
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.15
Względna gęstość par (powietrze = 1): 9.2
Temperatura zapłonu: 146 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: >482°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.0  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Spożycie substancji może mieć wpływ na pęcherz moczowy. Co może być przyczyną uszkodzenia tkanek. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 5 mg/m3, jako TWA; A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: 11 mg/m3, 1 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 22-38-40; S: (2)-36/37-46 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018