« back to the search result list(pl)  
SIARCZAN(VI) DIETYLUICSC: 0570 (Kwiecień 2013)
Ester dietylowy kwasu siarkowego
DES
CAS #: 64-67-5
UN #: 1594
EINECS #: 200-589-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Uczucie pieczenia za mostkiem. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Nic nie pić. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corrskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować wady genetyczne
Może powodować raka. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
SIARCZAN(VI) DIETYLU ICSC: 0570
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
OLEISTA, BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ BRĄZOWA POD WPŁYWEM POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego i toksycznego dymy. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z amoniakiem, silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz sproszkowanymi metalami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. (W)wchodzi w reakcję z wodą oraz wilgocią.(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu siarkowego, I i etanolu. 

Wzór chemiczny: C4H10O4S / (C2H5)2SO4
Masa cząsteczkowa: 154.2
Rozkłada się w temp.209
Temperatura topnienia: -25°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, Pa w temp.20°C: 20
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.3
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.001
Temperatura zapłonu: 104°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 360°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-12.2
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.14  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. 


Normatywy Higieniczne
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-46-20/21/22-34; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018