« back to the search result list(pl)  
PROPIONIAN SODUICSC: 0557 (Czerwiec 2011)
Sól sodowa kwasu propionowego
CAS #: 137-40-6
EINECS #: 205-290-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć dużych ilości wody.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

Brak klasyfikacji zagrożeń według kryteriów GHS 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
PROPIONIAN SODU ICSC: 0557
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY HIGROSKOPIJNY KRYSTALICZNY PROSZEK O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów tlenku sodu. Roztwór wodny jest słabą zasadą. 

Wzór chemiczny: CH3CH2COONa / C3H5NaO2
Masa cząsteczkowa: 96.1
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 100 (dobra)
Temperatura topnienia: 210°C
Temperatura zapłonu: >250 °C o.c. 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Patrz: Adnotacje. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak uciażliwe stężenie pyłu w powietrzu może być szybko osiągnięte podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Health effects of exposure to the substance have been investigated but no serious effects have been found so far. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018