« back to the search result list(pl)  
PROPANO-3-LAKTONICSC: 0555 (Kwiecień 2017)
1,3-Propiolakton
beta-Propiolakton
Oksetan-2-on
Lakton kwasu 3-hydroksypropionowego
CAS #: 57-57-8
UN #: 2810
EINECS #: 200-340-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 74°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 74°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Wymioty.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ciecz palna
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować raka.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (< 10°C). W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
PROPANO-3-LAKTON ICSC: 0555
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Wzór chemiczny: C3H4O2
Masa cząsteczkowa: 72.1
Rozkłada się w temp.162
Temperatura topnienia: -33.4°C
Gęstość (w temp.20°C): 1.1 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 37 (dobra)
Prężność par, Pa w temp.25°C: 453
Temperatura zapłonu: 74°C c.c.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.9-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.46 (szacowana wartość)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.5 (wartość obliczona)
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C podczas rozpylania. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.5 ppm.
TLV: A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+; R: 45-26-36/38; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018