« back to the search result list(pl)  
AZOTAN(V) FENYLORTĘCI(II)ICSC: 0541 (Czerwiec 2015)
Azotan (V) rtęciowy (II) fenylu
CAS #: 55-68-5
UN #: 1895
EINECS #: 200-242-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku). Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie oparzenia.  Stosować okulary ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Biegunka. Nudności. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Powoduje uszkodzenie narządów (narządów wewnętrznych ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja silnie zanieczyszcza środowisko morskie. 
AZOTAN(V) FENYLORTĘCI(II) ICSC: 0541
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY LUB SZARY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych pary rtęci i tlenków rtęci, I i tlenków azotu, I i innych toksycznych dymów. 

Wzór chemiczny: C6H5HgNO3
Masa cząsteczkowa: 339.7
Temperatura topnienia: 176-186°C
Rozpuszczalność w wodzie: słaba 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na układ nerwowy i nerki.(,) Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Hg): 0.1 mg/m3, jako TWA; (skin).
MAK: (w przeliczeniu na Hg): wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym, na przykład w rybach i skorupiakach. Unikać uwolnienia substancji do środowiska poza zalecanym stosowaniem. 

ADNOTACJE
The card was preperated based on analogy to phenylmercuric acetate.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 25-34-48/24/25-50/53; S: (1/2)-23-24/25-37-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018