« back to the search result list(pl)  
OCTAN FENYLORTĘCI(II)ICSC: 0540 (Czerwiec 2015)
Octan rtęciowy (II) fenylu
CAS #: 62-38-4
UN #: 1674
EINECS #: 200-532-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku), wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Biegunka. Nudności. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie grozi śmiercią.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Powoduje uszkodzenie narządów (narządów wewnętrznych ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja silnie zanieczyszcza środowisko morskie. 
OCTAN FENYLORTĘCI(II) ICSC: 0540
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNY HIGROSKOPIJNY BIAŁY LUB BIAŁO-ŻÓŁTY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych pary rtęci i tlenków rtęci. (W)wchodzi w reakcję z materiałami utleniającymi.(,) 

Wzór chemiczny: C8H8HgO2 / CH3COOHgC6H5
Masa cząsteczkowa: 336.7
Rozkłada się w temp.147-150
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.44 (bardzo słaba)
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.016
Względna gęstość par (powietrze = 1): 11.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1
Temperatura zapłonu: 37.8°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.71  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na układ nerwowy i nerki.(,) Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.1 mg/m3, jako TWA; (skin).
MAK: wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym, na przykład w rybach i skorupiakach. Unikać uwolnienia substancji do środowiska poza zalecanym stosowaniem. 

ADNOTACJE
Explosive limits are unknown in literature, although the substance is combustible and has a flash point < 55°C.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 25-34-48/24/25-50/53; S: (1/2)-23-24/25-37-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018