« back to the search result list(pl)  
PENTANICSC: 0534 (Kwiecień 2014)
Wodorek amylu
CAS #: 109-66-0
UN #: 1265
EINECS #: 203-692-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z silnymi czynnikami utleniającymi.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć proszek gaśniczy, ditlenek węgla, pianę odporną na alkohol, rozproszone prądy wodne.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Nudności. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy   Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Nudności. Wymioty. Zagrożenie aspiracją!  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych o niskiej temperaturze wrzenia dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą suchego piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
 
PENTAN ICSC: 0534
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. Pary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, takimi jak nadtlenki, azotany i nadchlorany.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: C5H12 / CH3(CH2)3CH3
Masa cząsteczkowa: 72.2
Temperatura wrzenia: 36°C
Temperatura topnienia: -129°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.63
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.004 (bardzo słaba)
Prężność par, kPa at 18.5°C: 53.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.8
Temperatura zapłonu: -49°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 260°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.5-7.8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.39
Lepkość: 0,36 mm²/s  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Wdychanie w dużym stężeniu par może spowodować depresję ośrodkowego układu nerwowego. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1000 ppm.
MAK: 3000 mg/m3, 1000 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 3000 mg/m3, 1000 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, Xn, N; R: 12-65-66-67-51/53; S: (2)-9-16-29-33-61-62; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018