« back to the search result list(pl)  
NITROMETANICSC: 0522 (Październik 1997)
Nitrokarbol
CAS #: 75-52-5
UN #: 1261
EINECS #: 200-876-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Patrz: Adnotacje  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 35°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. NIE narażać na wstrząsy lub tarcie.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Senność. Ból głowy. Nudności. Ból gardła. Utrata przytomności. Wymioty.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Patrz: Adnotacje. 
OPAKOWANIE
 
NITROMETAN ICSC: 0522
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA, LEPKA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z zasadami.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi środkami redukującymi.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Mieszaniny z aminami są wrażliwe na wstrząsy. 

Wzór chemiczny: CH3NO2
Masa cząsteczkowa: 61.04
Temperatura wrzenia: 101°C
Temperatura topnienia: -29°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.14
Prężność par, kPa at 20°C: 3.7
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.1
Temperatura zapłonu: 35°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 417°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 7.3-63 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować depresję ośrodkowego układu nerwowego. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na obwodowy układ nerwowy, nerki i wątrobę.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 20 ppm.
TLV: A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Staje się wrażliwa na wstrząsy, jeśli zanieczyszczona jest kwasami, zasadami, metal oxides, węglowodorami i other combustible materials.
Combustion in a confined space may turn into detonation.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 5-10-22; S: (2)-41 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018