« back to the search result list(pl)  
NIKOTYNAICSC: 0519 (Wrzesień 1997)
(S)-3-(1-Metylopirolidyn-2-ylo)pirydyna
3-(1-Metylo-2-pirolidynylo)pirydyna
beta-Pirydylo-alfa-N-metylopirolidyna
1-Metylo-2-(3-pirydylo)pirolidyna
CAS #: 54-11-5
UN #: 1654
EINECS #: 200-193-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 95°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 95°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ KONTAKTU W CZASIE CIĄŻY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Nudności. Wymioty. Drgawki. Ból brzucha. Biegunka. Ból głowy. Pocenie się. Osłabienie. Zawroty głowy. Dezorientacja.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Ból. Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
NIKOTYNA ICSC: 0519
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
OLEISTA, BEZBARWNA, HIGROSKOPIJNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ BRĄZOWA POD WPŁYWEM POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu i tlenku węgla. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C10H14N2
Masa cząsteczkowa: 162.2
Rozkłada się w temp.247
Temperatura topnienia: -80°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.01
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 0.006
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 95°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 240°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.7-4
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.2  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować drgawki i niewydolność oddechową. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.5 mg/m3, jako TWA; (skin).
MAK: wchłania się przez skórę (H).
EU-OEL: 0.5 mg/m3 jako TWA; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Unikać uwolnienia substancji do środowiska poza zalecanym stosowaniem. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 25-27-51/53; S: (1/2)-36/37-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018