« back to the search result list(pl)  
WINYLOTOLUEN (MIESZANINA IZOMERÓW)ICSC: 0514 (Marzec 1996)
Metylostyren (mieszanina izomerów)
Etenylometylobenzen (mieszanina izomerów)
CAS #: 25013-15-4
UN #: 2618
EINECS #: 246-562-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  W temperaturze powyżej 54°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 54°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć proszek gaśniczy, pianę AFFF, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Apatia. Ból głowy. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami, nadtlenkami oraz chlorkiem glinu. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
 
WINYLOTOLUEN (MIESZANINA IZOMERÓW) ICSC: 0514
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary substancji nie są inhibitowane i mogą polimeryzować, co może spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych. 

Zagrożenia chemiczne
Jeżeli nie jest stabilizowana, polimeryzuje z wydzieleniem ciepła. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych dymów i gazów. Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. Reaguje gwałtownie z(ze) utleniaczami. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z solami gliny.(,) 

Wzór chemiczny: C9H10
Masa cząsteczkowa: 118.2
Temperatura wrzenia: 170-173°C
Temperatura topnienia: -77°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.90-0.92
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 20°C: 0.15
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 45-53°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 489-515°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.8-11.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.58  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na wątrobę.(,) Co może być przyczyną zwyrodnień tłuszczowych. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 50 ppm; TLV-STEL1 100 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 98 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The information on this card applies to a mixture of m- and p-isomers.
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018