« back to the search result list(pl)  
1-METYLO-2-PIROLIDONICSC: 0513 (Kwiecień 2014)
N-Metylo-2-pirolidon
N-Metylopirolidon
1-Metylo-2-pirolidynon
CAS #: 872-50-4
EINECS #: 212-828-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 86°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 86°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy.  Stosować wyciąg miejscowy lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Ciecz zabsorbować piaskiem lub innym obojętnym absorbentem. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
UWAGA
Ciecz palna
Może działać szkodliwie w wyniku połknięcia.
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. Wentylacja podłogowa. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami, mocnymi zasadami, miedzią oraz tworzywami sztucznymi. 
OPAKOWANIE
 
1-METYLO-2-PIROLIDON ICSC: 0513
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA, HIGROSKOPIJNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. Reaguje gwałtownie z(ze) mocnymi kwasami i mocnymi zasadami. Działa niszcząco na miedź i jej stopy.(,) 

Wzór chemiczny: C5H9NO
Masa cząsteczkowa: 99.1
Temperatura wrzenia: 202°C
Temperatura topnienia: -24.4°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.03
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.25°C: 39
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.4
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 86°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 245°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.3-9.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.38
Lepkość: 1.62 mm²/s w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. Narażenie w bardzo dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
EU-OEL: 40 mg/m3, 10 ppm jako TWA; 80 mg/m3, 20 ppm jako STEL; (skóra).
MAK: 82 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
N-Methyl-2-pyrrolidone enhances the skin permeability for other substances. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
R: 61-36/37/38; S: 53-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018