« back to the search result list(pl)  
CYJANOWODÓR, SKROPLONYICSC: 0492 (Maj 2018)
Kwas cyjanowodorowy
Kwas pruski
Formonitryl
CAS #: 74-90-8
UN #: 1051
EINECS #: 200-821-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu proszku gaśniczego, rozproszonych prądów wodnych, piany gaśniczej odpornej na alkohol, ditlenku węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Dezorientacja. Senność. Ból głowy. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Drgawki. Utrata przytomności. Bezdech i zatrzymanie akcji serca.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Oczy MOŻE SIE WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Patrz: Wdychanie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. W razie potrzeby podać tlen. NIE stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxicenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalna ciecz i pary
Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na oczy
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
CYJANOWODÓR, SKROPLONY ICSC: 0492
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ LUB CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz dobrze miesza się z powietrzem tworząc mieszaniny wybuchowe. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może spontanicznie ulegać polimeryzacji jeżeli nie jest stabilizowana. Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania, pod wpływem zasad, powyżej 2% wody lub jeśli nie jest chemicznie stabilizowana. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów, w tym tlenków azotu. Roztwór wodny jest słabym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami oraz chlorowodorem w mieszaninach alkoholowych.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: HCN
Masa cząsteczkowa: 27.03
Temperatura wrzenia: 26°C
Temperatura topnienia: -13°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.69 (ciecz)
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 82.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.94
Temperatura zapłonu: -18°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 538°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 5.6-40.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.25  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja może działać drażniąco na skórę,. Substancja może szkodliwie działać na oddychanie komórkowe.(,) Co może spowodować drgawki i utratę przytomności. Narażenie może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na tarczycę.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV: (ceiling value):.
TLV-STEL1 4.7 ppm.
(skin).
EU-OEL: 1 mg/m3, 0.9 ppm jako TWA; 5 mg/m3, 4.5 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
The recommendations on this Card also apply to hydrogen cyanide, stabilized, absorbed in a porous inert material.
Other UN numbers: 1613, Hydrogen cyanide, aqueous solution, not more than 20% hydrogen cyanide; 1614, Hydrogen cyanide, stabilized, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material; 3294, Hydrogen cyanide, solution in alcohol with not more than 45% hydrogen cyanide.
Never work alone in an area if hydrogen cyanide exposure is possible.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018