« back to the search result list(pl)  
HEKSACHLOROCYKLOHEKSAN (HCH) (MIESZANINA IZOMERÓW)ICSC: 0487 (Listopad 2009)
1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan (mieszanina izomerów)
Sześciochlorek benzenu (mieszanina izomerów)
HCH (mieszanina izomerów)
BHC (mieszanina izomerów)
CAS #: 608-73-1
UN #: 2761
EINECS #: 210-168-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Preparaty ciekłe zawierające rozpuszczalniki organiczne mogą być łatwopalne. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu jeśli preparaty zawierają łatwopalne/wybuchowe rozpuszczalniki.      W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! UNIKAĆ NARAŻENIA W CZASIE KARMIENIA PIERSIĄ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Dalej patrz: Spożycie.  Unikać wdychania pyłu.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ!  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból głowy. Nudności. Wymioty. Biegunka. Zawroty głowy. Drżenie. Drgawki.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego, ale nie w przypadku, gdy występują drgawki. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu, kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania i rękawice ochronne. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych niemetalowych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Podejrzewa się, że powoduje raka
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
Powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
Może powodować uszkodzenie układu nerwowego, szpiku kostnego, nerek i wątroby w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z zasadami, metalami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
HEKSACHLOROCYKLOHEKSAN (HCH) (MIESZANINA IZOMERÓW) ICSC: 0487
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
PŁATKI O BARWIE OD BIAŁEJ DO BRĄZOWAWEJ LUB BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chloru (patrz: ICSC 0126), chlorowodoru (patrz: ICSC 0163) i fosgenu (patrz: ICSC 0007). (W)wchodzi w reakcję z zasadami oraz sproszkowanymi metalami.(,) 

Wzór chemiczny: C6H6Cl6 / ClCH(CHCl)4CHCl
Masa cząsteczkowa: 290.8
Temperatura wrzenia: patrz: Adnotacje
Temperatura topnienia: patrz: Adnotacje
Gęstość : 1.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Prężność par: patrz: Adnotacje 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na układ nerwowy, szpik kostny, nerki i wątrobę.(,) Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja wdychalna): 0.1 mg/m3; peak limitation category: II(8); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym, na przykład w rybach i owocach morza. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Boiling point, melting point and vapour pressure are depending on isomeric composition.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy drgawek pojawiają się dopiero 0,5 do kilku godzin.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
See ICSCs 0053, 0795 and 0796. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 21-25-40-50/53; S: (1/2)-22-36/37-45-60-61; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018