« back to the search result list(pl)  
KWAS TRIMETYLOOCTOWYICSC: 0486 (Maj 2018)
Kwas piwalowy
Kwas 2,2-dimetylopropanowy
Kwas alfa,alfa-dimetylopropanowy
Kwas neopentanowy
CAS #: 75-98-9
UN #: 3261
EINECS #: 200-922-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 64°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 64°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku podrażnienia skóry. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Ciecz zabsorbować piaskiem lub innym obojętnym absorbentem. W przypadku ciała stałego: zamieść rozsypaną substancję do pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne podrażnienie oczu 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KWAS TRIMETYLOOCTOWY ICSC: 0486
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ LUB BEZBARWNA DO BIAŁEJ KRYSZTAŁY O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Roztwór wodny jest słabym kwasem. (W)wchodzi w reakcję z zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: C5H10O2 / (CH3)3CCOOH
Masa cząsteczkowa: 102.1
Temperatura wrzenia: 164°C
Temperatura topnienia: 36°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.91
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 2.5 (sparingly soluble)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 85
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 64°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 560°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.6-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.4
Lepkość: 4.2 mm²/s w temp.37.8°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i górne drogi oddechowe. Substancja działa(ją) drażniąco na przewód pokarmowy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018