« back to the search result list(pl)  
KWAS MRÓWKOWYICSC: 0485 (Wrzesień 1997)
Kwas wodorokarboksylowy
Kwas metanowy
Kwas formylowy
CAS #: 64-18-6
UN #: 1779
EINECS #: 200-579-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 69°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 69°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu. Utrata przytomności. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Ból. Pęcherze. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Ból. Zaczerwienienie. Ciężkie, głębokie oparzenia. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Bóle skurczowe brzucha. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Słabego roztworu alkalicznego, np. węglanu disodowegoRozlaną ciecz ostrożnie zneutralizować. Następnie zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KWAS MRÓWKOWY ICSC: 0485
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DYMIĄCA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z silnymi kwasami.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenku węgla. Substancja jest średnio mocnym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele tworzyw sztucznych i metale.(,) 

Wzór chemiczny: HCOOH
Masa cząsteczkowa: 46
Temperatura wrzenia: 101°C
Temperatura topnienia: 8°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 4.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.03
Temperatura zapłonu: 69°C
Temperatura samozapłonu: 520°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 18-51
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.54  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) bardzo żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na metabolizm energetyczny.(,) Co może spowodować kwasicę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm; TLV-STEL1 10 ppm.
MAK: 9.5 mg/m3, 5 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 9 mg/m3, 5 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C; R: 35; S: (1/2)-23-26-45; Nota: B 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018