« back to the search result list(pl)  
ETENICSC: 0475 (Marzec 1996)
Etylen
CAS #: 74-85-1
UN #: 1962
EINECS #: 200-815-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu rozproszonych prądów wodnych.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra      
Oczy      
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Jeżeli to możliwe, odciąć dopływ gazu. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
ETEN ICSC: 0475
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest lżejszy od powietrza W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może polimeryzować pod wpływem temperatury powyżej 600°C, z wytworzeniem związków aromatycznych. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C2H4 / CH2=CH2
Masa cząsteczkowa: 28.0
Temperatura wrzenia: -104°C
Temperatura topnienia: -169.2°C
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 15°C: 8100
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.98
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 490°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.7-36.0 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 200 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+; R: 12-67; S: (2)-9-16-33-46 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018