« back to the search result list(pl)  
5-ETYLIDENO-8,9,10-TRINORBORN-2-EN (stabilizowany)ICSC: 0473 (Marzec 1999)
Etylidenonorbornen
5-Etylideno-2-norbornen
5-Etylidenobicyklo(2,2,1)hept-2-en
ENB
CAS #: 16219-75-3
UN #: 1992
EINECS #: 240-347-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 38°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 38°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć proszek gaśniczy, pianę AFFF, pianę gaśniczą, ditlenek węgla. NIE stosować wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Dezorientacja. Kaszel. Ból głowy. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W atmosferze gazu obojętnego. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
5-ETYLIDENO-8,9,10-TRINORBORN-2-EN (stabilizowany) ICSC: 0473
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁA DO BEZBARWNEJ CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wytwarzanie gryzących dymów, I i drażniących dymów. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C9H12
Masa cząsteczkowa: 120.2
Temperatura wrzenia: 148°C
Temperatura topnienia: -80°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.9
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.20°C: 560
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.1
Temperatura zapłonu: 38 °C o.c. 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę i nerki.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm; TLV-STEL1 4 ppm 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018