« back to the search result list(pl)  
FOSFOREK GLINU(III)ICSC: 0472 (Maj 2018)
Fosforek glinu
CAS #: 20859-73-8
UN #: 1397
EINECS #: 244-088-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzy łatwopalny gaz. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wodą, wilgocią, źródłami ciepła lub wieloma metalami.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z wodą, wysoką temperaturą i wieloma innymi substancjami.    Użyć suchy proszek gaśniczy, suchy piasek, ditlenek węgla. NIE stosować wody.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Wymioty. Biegunka.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Biegunka. Ból brzucha. Ból głowy. Drgawki. Zapaść lub wstrząs. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać suchą ziemią, suchym piaskiem lub plastikowym arkuszem. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxicenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W kontakcie z wodą wytwarza łatwopalne gazy, które mogą zapalić się spontanicznie.
Połknięcie lub wdychanie grozi śmiercią.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W chłodnym miejscu (<25°C). W magazynie ognioodpornym. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z wodą, innymi niezgodnymi materiałami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
FOSFOREK GLINU(III) ICSC: 0472
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
DARK GREY LUB ŻÓŁTE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z wodą lub wilgocią.(,) Co powoduje wytwarzanie wysoce łatwopalnych i toksycznych gazów (fosfiny patrz: ICSC 0694). To generuje zagrożenie zatruciem, pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: AlP
Masa cząsteczkowa: 58
Temperatura topnienia: 2500°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.9
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie produktów rozkładu (fosfiny) może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy, układ nerwowy, drogi oddechowe, wątrobę i nerki.(,) Co może spowodować zaburzenia czynnościowe, niewydolność oddechową, tachykardię i śpiączkę. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. W wyniku hydrolizy pod wpływem wilgoci lub potu może wydzielać się fosfina, która może być wdychana. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Consult a poison information centre or an expert for further information. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, T+, N; R: 15/29-28-32-50; S: (1/2)-3/9/14-30-36/37-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018