« back to the search result list(pl)  
SADZA TECHNICZNAICSC: 0471 (Kwiecień 2017)
Pigment czarny
Czerń do tworzyw
CAS #: 1333-86-4
UN #: patrz: Adnotacje
EINECS #: 215-609-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  Zapobiegać osadzaniu się pyłu. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu.  Użyć proszek gaśniczy, rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować system zamknięty.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
UWAGA
Podejrzewa się, że powoduje raka w następstwie wdychania.
Drogą oddechowąMoże powodować uszkodzenie płuc w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
SADZA TECHNICZNA ICSC: 0471
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNE CZARNE GRANULAT LUB BARDZO DROBNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Obłoki pyłu mogą ulec zapłonowi w kontakcie z mocno nagrzanymi powierzchniami (>500°C). 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. Reaguje gwałtownie z(ze) utleniaczami i wieloma innymi substancjami. 

Wzór chemiczny: C
Masa atomowa: 12
Temperatura topnienia: ≈3550°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.8-2.1
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: >500°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne . 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzane lub przedłużone narażenie może oddziaływać na płuca Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja inhalacyjna): 3 mg/m3, jako TWA; A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: (frakcja wdychalna): kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Stosowanie substancji w postaci ultradrobnych cząstek (<100 nm) (nanocząstek) może powodować szkodliwe skutki w stężeniach znacznie niższych od wskazanych w Karcie. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność.
Depending on the process of manufacture, there are variations in their chemical compositions.
Polyaromatic hydrocarbons (PAH) are reportedly present in some carbon blacks.
Carbon blacks containing over 8% volatiles may pose an explosion hazard (see Physical Dangers).
Most carbon black powders will not have a UN number, however, depending on the specification of the powder, possible UN numbers are: 1361, class 4.2, packing group I or II; or UN 1362, class 4.2, packing group III.
The GHS classification will also vary according to the specification of the powder. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018