« back to the search result list(pl)  
DIFENYLOAMINAICSC: 0466 (Październik 2006)
N-fenyloanilina
Anilinobenzen
N,N-Difenyloamina
N-Fenylobenzamina
CAS #: 122-39-4
UN #: 3077
EINECS #: 204-539-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

UWAGA
Może działać szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami oraz utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
DIFENYLOAMINA ICSC: 0466
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami.(,) 

Wzór chemiczny: C12H11N / C6H5NHC6H5
Masa cząsteczkowa: 169.2
Temperatura wrzenia: 302°C
Temperatura topnienia: 53°C
Gęstość : 1.2 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Prężność par w temp.20°C: nieistotna
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.8
Temperatura zapłonu: 153°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 634°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na nerki.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną niedokrwistości. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 10 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: (frakcja wdychalna): 5 mg/m3; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
Technical product may contain a carcinogenic impurity (4-aminobiphenyl). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23/24/25-33-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018