« back to the search result list(pl)  
DNOKICSC: 0462 (Kwiecień 2004)
4,6-Dinitro-orto-krezol
2-Metylo-4,6-dinitrofenol
DNOC
2,4-Dinitro-orto-krezol
CAS #: 534-52-1
UN #: 1598
EINECS #: 208-601-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z czynnikami utleniającymi.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Pocenie się. Gorączka. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu. Ból głowy. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Żółte zabarwienie skóry. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DNOK ICSC: 0462
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNE ŻÓŁTE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C7H6N2O5 / CH3C6H2OH(NO2)2
Masa cząsteczkowa: 198.1
Temperatura wrzenia: 312°C
Temperatura topnienia: 87.5°C
Gęstość : 1.58 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.694
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.016
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.8
Temperatura samozapłonu: 340°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.56  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na skórę. Substancja może szkodliwie działać na przemianę materii.(,) Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (inhalable fraction and vapour): 0.2 mg/m3, jako TWA; (skin).
MAK: (pary i aerozole): wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Produkt techniczny może powodować uczulenie skórne. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 26/27/28-38-41-43-44-50/53-68; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018