« back to the search result list(pl)  
METAKRYLAN 2-(DIMETYLOAMINO)ETYLUICSC: 0450 (Kwiecień 2006)
Metakrylan dimetyloaminoetylu
Metakrylan N,N-dimetyloaminoetylu
Ester 2-(dimetyloamino)etylowy kwasu metakrylowego
CAS #: 2867-47-2
UN #: 2522
EINECS #: 220-688-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 68°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 68°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Oparzenia skóry. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Nudności. Wymioty. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corr
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ciecz palna
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z metalami, utleniaczami, silnymi reduktorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Chronić przed światłem. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
METAKRYLAN 2-(DIMETYLOAMINO)ETYLU ICSC: 0450
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO JASNOOŻÓŁTEJ CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji pod wpływem ciepła, światła, utleniaczy, środków redukujących i metali. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. Działa niszcząco na niektóre rodzaje gum.(,) 

Wzór chemiczny: C8H15NO2
Masa cząsteczkowa: 157.2
Temperatura wrzenia: 186°C
Temperatura topnienia: -30°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.93
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 10.6
Prężność par, kPa at 25°C: 0.11
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.4
Temperatura zapłonu: 68°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 255°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.2-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.13  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy i skórę. Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
MAK działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 21/22-36/38-43; S: (2)-26-28 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018