« back to the search result list(pl)  
N,N-DIETYLODITIOKARBAMINIAN SODUICSC: 0446 (Maj 2018)
Ditiokarb sodu
N,N-Dietylokarbamoditionian sodu
CAS #: 148-18-5
UN #: 3077
EINECS #: 205-710-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć wodę, pianę gaśniczą, ditlenek węgla, proszek gaśniczy.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie senności. Nudności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warnenviro;aqua
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
N,N-DIETYLODITIOKARBAMINIAN SODU ICSC: 0446
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków siarki, tlenków azotu i tlenku sodu. Substancja jest słabą zasadą. 

Wzór chemiczny: (C2H5)2NCS2Na / C5H10NNaS2
Masa cząsteczkowa: 171.3
Temperatura topnienia: 90-102°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.9
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę, oczy i górne drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak uciażliwe stężenie pyłu w powietrzu może być szybko osiągnięte podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja wdychalna): 2 mg/m3; peak limitation category: II(2); działa uczulająco na skórę (SH); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
The reaction with nitrosating agents can result in the formation of carcinogenic N-nitrosodiethylamine (DFG 2008).
This substance is usually commercially available as a solution.
Decomposes slowly in water or acidic solutions forming carbon disulfide and amines.
See ICSC 0022.
Other CAS numbers: 20624-25-3 (trihydrate).
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018