« back to the search result list(pl)  
DIETYLOAMINAICSC: 0444 (Listopad 2008)
N,N-Dietyloamina
N-Etyloetanoamina
CAS #: 109-89-7
UN #: 1154
EINECS #: 203-716-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, dużych ilości wody, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Uczucie pieczenia za mostkiem. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Ból brzucha. Biegunka. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych plastikowych pojemników. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorrskull;toxic
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami, związkami organicznymi oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DIETYLOAMINA ICSC: 0444
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania lub podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. Substancja jest średnio mocną zasadą. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, kwasami oraz związkami organicznymi.(,) To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Działa niszcząco na metal, niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: C4H11N / (C2H5)2NH
Masa cząsteczkowa: 73.1
Temperatura wrzenia: 55.5°C
Temperatura topnienia: -50°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.7
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 25.9
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.4
Temperatura zapłonu: -28°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 312°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-10.1
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.58  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować zapalenie płuc. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować ciężki obrzęk krtani. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzane lub przedłużone narażenie na pary może oddziaływać na płuca Substancja może działać na zęby.(,) Co może być przyczyną nadżerki. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm; TLV-STEL1 15 ppm.
TLV: (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 6.1 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 15 mg/m3, 5 ppm jako TWA; 30 mg/m3, 10 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, C; R: 11-20/21/22-35; S: (1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018