« back to the search result list(pl)  
SÓL SODOWA KWASU DICHLOROIZOCYJANUROWEGOICSC: 0437 (Marzec 1996)
Sól sodowa dichloro-s-triazyno-2,4,6-trionu
CAS #: 2893-78-9
UN #: 2465
EINECS #: 220-767-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z mocnymi czynnikami redukujacymi, mocnymi zasadami, amoniakiem, mocznikiem lub wodą.  NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi. NIE dopuszczać do kontaktu z silnymi czynnikami redukującymi, mocnymi zasadami, amoniakiem, mocznikiem i wodą.    Użyć dużych ilości wody, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Utrata wzroku. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Rozsypaną substancję zmieść do suchych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
SÓL SODOWA KWASU DICHLOROIZOCYJANUROWEGO ICSC: 0437
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z wodą.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym chloru. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wieloma substancjami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C3Cl2N3O3.Na
Masa cząsteczkowa: 220.96
Rozkłada się w temp.230
Względna gęstość (woda = 1): >1
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 25  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie pyłów i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wody. 

ADNOTACJE
See ICSC 0126. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, Xn, N; R: 8-22-31-36/37-50/53; S: (2)-8-26-41-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018