« back to the search result list(pl)  
ETER BIS(2-CHLORO-1-METYLOETYLOWY)ICSC: 0435 (Listopad 2003)
Eter dichloroizopropylowy
2,2'-Oksybis(1-chloropropan)
Eter dichlorodiizopropylowy
CAS #: 108-60-1
UN #: 2490
EINECS #: 203-598-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 85°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 85°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, pianę odporną na alkohol, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych plastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
ETER BIS(2-CHLORO-1-METYLOETYLOWY) ICSC: 0435
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO BRĄZOWEJ OLEISTA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Może tworzyć wybuchowe nadtlenki po odstaniu (w zetknięciu z powietrzem). (W)wchodzi w reakcję z halogenami, mocnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami.(,) Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. 

Wzór chemiczny: C6H12Cl2O / (ClCH2C(CH3)H)2O
Masa cząsteczkowa: 171.1
Temperatura wrzenia: 187°C
Temperatura topnienia: -97 - -102°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.2 (słaba)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 75
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6
Temperatura zapłonu: 85 °C o.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.14/2.58  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018