« back to the search result list(pl)  
FOSFORAN(V) TRIS(2,3-DIBROMOPROPYLU)ICSC: 0433 (Kwiecień 2004)
Fosforan (V) 2,3-dibromo-1-propanolu
CAS #: 126-72-7
EINECS #: 204-799-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja jest palna w określonych warunkach.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć dużych ilości wody, pianę gaśniczą, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie      
Skóra   Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Skutki długotrwałego lub powtarzanego narażenia.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
 
FOSFORAN(V) TRIS(2,3-DIBROMOPROPYLU) ICSC: 0433
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA LEPKA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w temp. 200°C.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym bromowodoru i tlenków fosforu. (W)wchodzi w reakcję z kwasami oraz zasadami.(,) 

Wzór chemiczny: C9H15Br6O4P
Masa cząsteczkowa: 697.9
Rozkłada się w temp.200
Temperatura topnienia: 5.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.27
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.063
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.019
Temperatura zapłonu: >110°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.29  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018