« back to the search result list(pl)  
FTALAN DIALILLUICSC: 0430 (Październik 2006)
Ester diallilowy kwasu o-ftalowego
Ester di-2-propenylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego
CAS #: 131-17-9
UN #: 3082
EINECS #: 205-016-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć proszek gaśniczy, ditlenek węgla, pianę gaśniczą.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warnenviro;aqua
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz kwasami. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
FTALAN DIALILLU ICSC: 0430
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzuje w wyniku ogrzewania i w obecności katalizatora, jeśli nie jest stabilizowana. Spalanie substancji powoduje wydzielanie się toksycznych gazów. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, kwasami oraz zasadami.(,) 

Wzór chemiczny: C6H4(CO2CH2CHCH2)2
Masa cząsteczkowa: 246.3
Temperatura wrzenia: 290°C
Temperatura topnienia: -70°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.015 (bardzo słaba)
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.02
Względna gęstość par (powietrze = 1): 8.3
Temperatura zapłonu: 166°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 385°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.23  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 22-50/53; S: (2)-24/25-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018